Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.11

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1399 | Cật nhập lần cuối: 6/21/2017 11:13:35 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.11Nhân danh Ngài là Đấng cai quản tối cao trên tất cả những ai đã hiện hữu và tất cả những ai sẽ hiện hữu.

180. Ai trong các ngươi không hiểu điều nào trong Thánh kinh Bayan, thì hãy hỏi Thượng Đế, là Chúa của các ngươi và là Chúa của tổ tiên các ngươi. Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ giải thích cho các ngươi điều đã được mặc khải trong Kinh ấy, và khải lộ cho các ngươi những châu ngọc tri thức và sự khôn ngoan thiên thượng ẩn tàng trong đại dương thánh ngôn ấy. Quả thực, Ngài là Đấng Tối cao trên tất cả các danh; không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

181. Sự quân bình của thế giới đã đảo lộn qua ảnh hưởng chấn động của Nền Trật tự Thế giới Mới này (189), nền Trật tự lớn lao nhất này. Sự sống khuôn nếp của nhân loại đã được cải cách triệt để qua tác dụng của Hệ thống kỳ diệu và độc đáo này - mắt người đời chưa hề được chứng kiến một Hệ thống giống như thế.

Ghi nhớ: Số trong ngoặc ( ) là đề nghị chúng ta xem thêm phần Chú thích liên quan.

Thư tháng Baha'i, số 247 (tr. 40-41)

______________________

Chú thích:

189. nền Trật tự Thế giới mới này (181)

Trong Kinh Bayan tiếng Ba-tư, Đức Bab dạy: “Phước cho người gắn chặt cái nhìn vào nền Trật tự của Đức Baha’u’llah, và dâng lời tạ ơn lên Chúa mình. Vì chắc chắn Ngài sẽ được biểu hiện. Thượng Đế đã an bài điều đó trong Kinh Bayan”. Đức Shoghi Effendi cho rằng “Nền Trật tự” này là Hệ thống mà Đức Baha’u’llah đã nêu trong Aqdas, trong đó Ngài chứng nhận hiệu quả biến cải tận gốc đời sống nhân loại, và khải lộ những qui luật và nguyên lý quản trị hoạt động của Hệ thống ấy.

Những nét chính của “Nền Trật tự Thế giới mới" này đã được nêu rõ trong các Thánh thư của Đức Baha’u’llah, của Đức Abdul-Baha, trong các văn thư của Đức Shoghi Effendi và của Tòa Công lý Quốc tế. Các cơ cấu của Nền Quản trị Baha’i ngày nay, hợp thành “nền móng cấu trúc” Nền Trật tự Thế giới của Đức Baha’u’llah, sẽ chín muồi và tiến hoá thành Cộng đồng Thịnh vượng Thế giới Baha’i. Về điểm này, Đức Shoghi Effendi khẳng định rằng Nền Quản trị “khi các thành tố của nó, các cơ cấu hữu cơ của nó, bắt đầu hoạt động một cách có hiệu quả và có sinh lực, sẽ xác nhận lời công bố và chứng minh khả năng của nó đáng được xem như không những là cốt lõi mà còn là chính kiểu mẫu của Nền Trật tự Thế giới Mới có sứ mạng bảo bọc toàn thể nhân loại khi đến thời kỳ viên mãn”.

Để có thêm thông tin về sự tiến triển của Nền Trật tự Thế giới mới này, hãy xem các văn thư của Đức Shoghi Effendi in trong sách “Nền Trật tự Thế giới của Đức Baha’u’llah”.