HNLT 2012: Lời nguyện của Đại diện Minh Lý Thánh Hội

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2829 | Cật nhập lần cuối: 3/7/2016 3:10:28 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Sau đây là Lời nguyện của Đại diện Minh Lý Thánh Hội trong Ngày Hội ngộ Liên tôn “Cùng nhau vượt qua khổ đau” tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Tp.HCM.

Đầu cúi lạy Phổ Đà Phật Tổ,
Quan Thế Âm cứu độ hồng trần.
Từ bi phổ tế lê dân,
Muôn loài nhuần gội oai ân đức Ngài.
Xin độ kẻ hằng ngày chiêm ngưỡng,
Giúp người lành hạnh hưởng phước duyên.
Gió dông sa đọa ghe thuyền,
Tâm thành khẩn đảo, tai liền giảm tan.
Rủi lầm bước vào đàng đạo tặc,
Vướng đao binh thắc ngặt thảm sầu.
Nhờ ơn bố khắp bốn châu,
Tiếng than xúc động, tầm âu độ người.
Hoặc hung bạo bị nơi xiềng tỏa,
Ở hiền lành mắc họa thình lình.
Rất thành khẩn vái Thánh minh,
Quan Âm Bồ Tát anh linh cứu nàn.
Gặp yêu quái cản đàng ngăn ngõ,
Đức Từ-Hàng chẳng bỏ người lành.
Tà ma nghe đến oai danh,
Mắt không dám ngó, khó hành hại thân.
Cảm thử thấp, tâm thần trầm trệ,
Mang bịnh căn, thân thể xốn xang.
Hôn mê, chợt tỉnh trí ngoan,
Quan Âm niệm đặng, tai nàn tán tiêu.
Người vô tự, quạnh hiu sau trước,
Sửa tấc lòng, tác phước khẩn cầu.
Từ bi linh hiển phép mầu,
Cho trai hiển đạt, gái hầu thuần lương.
Lòng lê thứ nhiều phương tin tưởng,
Quan Thế Âm liệu lượng hóa thân.
Xót thương trợ kẻ phàm trần,
Dẫn dìu thuyết pháp, chóng gần Phật Tiên.
Trí ngu muội, đảo nguyền minh mẫn,
Tánh sân si, cầu khẩn giải oan.
Như lòng tà dục dấy loàn,
Sớm khuya tụng niệm, đặng an tinh thần.
Cơn nước lửa, khó phần trốn tránh,
Lúc hiểm nguy tâm tánh kinh hoàng.
Thật lòng khẩn vái khỏi nàn,
Nhành dương cam lộ, rưới tan diệu kỳ.

* Đệ tử chí tâm qui mạng lễ,
Mong Ơn Trên phổ tế mười phương.
Chúng sanh thoát chốn tai ương,
Tị nơi khổ não, lánh đường chông gai.
Nhờ Bồ Tát Như Lai lân mẫn,
Độ cho tôi tinh tấn tu hành.
Bền lòng chặt dạ kỉnh thành,
Lâm chung may đặng vãng sanh Thiên Đàng.
Cầu cha mẹ bình an khương thái,
Thất tổ đồng thượng giái siêu thăng.
Muôn dân phước, lộc, thọ, tăng,
Nhà yên nước thạnh, người năng làm lành.

NAM MÔ ĐẠI TỪ, ĐẠI BI,
TẦM THINH CỨU KHỔ, CỨU NẠN.
* LINH CẢM QUAN THẾ ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT.

Trung Tâm Mục Vụ 27.10.2012
Minh Lý Thánh Hội