Giáo lý

 • Đôi điều về chữ Thiên trong Đạo Cao Đài

  Đôi điều về chữ Thiên trong Đạo Cao Đài

  11/13/2018 12:47:49 PM

  Thiên là từ Hán Việt để diễn đạt TRỜI của chúng ta. Từ lâu Đức Cao Đài dạy: Thầy mong con biết Thầy, hiểu Đạo, Cho thế gian cải tạo thanh bình… Biết Thầy, hiểu Đạo là lễ phẩm trân trọng chúng ta kính dâng lên Đức Chí Tôn. Trong giới hạn của kiến giải và khuôn khổ của thời gian, đạo đệ xin trình bày đôi điều về CHỮ THIÊN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI.

  ...xem chi tiết

 • Tổng quan về vũ trụ luận Đại Đạo

  Tổng quan về vũ trụ luận Đại Đạo

  11/14/2018 11:19:00 AM

  Vũ trụ luận Đại Đạo đề cập đến vũ trụ như một tổng thể bao gồm các đối tượng khả nghiệm và siêu nghiệm đối với khả năng nhận thức của con người,…

  ...xem chi tiết

 • Đối chiếu tín điều về Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm

  Đối chiếu tín điều về Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu và Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm

  10/6/2017 10:00:28 AM

  Tiếp cận hai tôn giáo Thiên Chúa giáo (Công giáo) và Cao Đài giáo, người ta nhận thấy, đặc biệt, hai tôn giáo này có Tín điều về “ Đức Mẹ”. Giới tín đồ và các nhà nghiên cứu từng nêu câu hỏi, nội dung của hai Tín điều này tương đồng – dị biệt như thế nào? Muốn giải đáp, chúng ta lần lượt tìm hiểu giáo thuyết của hai tôn giáo đó. 

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu học thuyết Nho giáo trong đạo Cao Đài (tt)

  Tìm hiểu học thuyết Nho giáo trong đạo Cao Đài (tt)

  2/22/2017 9:44:56 AM

  Trong tôn chỉ Đạo Cao Đài, học thuyết Nho giáo được đặt vào trước nhất cũng trong ý nghĩa khi xử tròn đạo Người mới vào được đạo Trời. Đạo Người là lý tưởng công bình xã hội, xây dựng nhân cách con người hướng đến sự hoàn thiện,...

  ...xem chi tiết

 • Nghĩ về chữ lễ trong câu đối của một nhà giáo xưa

  Nghĩ về chữ lễ trong câu đối của một nhà giáo xưa

  2/10/2017 6:39:55 AM

  Trong nhiều sự kiện được ghi nhận từ những chuyến đi, tôi vẫn hay suy ngẫm đôi câu đối mà Đức Nguyễn Bửu Tài đã khắc trước cổng nhà mình vào năm 1910, khi Ngài còn là giáo viên...

  ...xem chi tiết

 • Hai đường đi đến cái Tâm (2) - Hai công cụ cơ bản để nhận biết Chơn Tâm

  Hai đường đi đến cái Tâm (2) - Hai công cụ cơ bản để nhận biết Chơn Tâm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài viết trước bàn về hai con đường mà con người có thể đi trên đó để đạt đến một nhận thức về cái Tâm. Thực tế, cả hai con đường đó đều đang tồn tại song hành với nhiều trạng huống khác nhau. Mỗi con đường là một thế giới rộng lớn khác nhau. Trên mỗi con đường đó, có nhiều dạng thức của các hành trình tùy vào nhận thức và khả năng của con người đi trên đó...

  ...xem chi tiết

 • Hai đường đi đến cái Tâm (1) - Tìm kiếm con đường để nhận biết Chơn Tâm

  Hai đường đi đến cái Tâm (1) - Tìm kiếm con đường để nhận biết Chơn Tâm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đối với con người tôn giáo, chữ tâm đó khởi đầu như thể là một yếu tố mang tính giả định mà người tu học thể nghiệm cho được sự giả định đó bằng những thực hành tâm linh. Để rồi từ những chứng nghiệm cụ thể, con người tu học phải trả lời cho được tâm là gì? Đạt đến chỗ thấy tâm là đến được điểm xuất phát chân thật của con đường giải thoát.

  ...xem chi tiết

 • “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”

  “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tu hành có lập nguyện thì tu mới mau tiến. Có câu “Vô nguyện bất thành Phật dữ Tiên”, nghĩa là người không lập nguyện thì chẳng thành Phật Tiên. Vậy, chúng ta hãy thử tìm hiểu lý do vì sao người tu cần phải lập nguyện.

  ...xem chi tiết

 • Tâm vô ngại

  Tâm vô ngại

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tâm đã vô ngại, tất cả sự sự vật vật đều vô ngại. Bởi sinh mà biến, bởi diệt mà còn. Sinh diệt, biến hóa đều ở trong chu trình của tuần hoàn Thiên luật. Nếu tâm được vô ngại rồi, không biến, không hóa, không sinh, không diệt mà vẫn có tất cả. Những hiện tượng ngoại cảnh đổi thay chớp nhoáng, đời người trăm tuổi đã có ai chăng?

  ...xem chi tiết

 • Giá trị tâm linh siêu việt

  Giá trị tâm linh siêu việt

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Khi tu học, chúng ta nhìn cuộc đời với một nhãn quan mới, hướng về những giá trị hướng thiện, hướng nội và hướng thượng. Đức Giáo Tông Vô Vi dạy: "Người tu hành tiến lên Đại thừa Thiên Đạo là buông xả tục trần, xem phú quý như mây bay, bỏ công danh như dép rách. Những hình thức tổ chức bên ngoài trang trọng chỉ là những trợ duyên..."

  ...xem chi tiết

 • Ưu đạo bất ưu nhàn

  Ưu đạo bất ưu nhàn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  "Nhưng các con là đoàn tiên phong, đàn anh chị, lại lãnh vai trò thế Thiên hành hóa, trong lúc mà nhơn sanh còn tội lỗi, còn đau khổ, còn đói rách, còn dốt nát, thì phận sự các con chưa cho phép các con an phận thủ thường.” (Đức Vô Cực Từ Tôn)

  ...xem chi tiết

 • Sự bình đẳng nam nữ trong Cao Đài giáo

  Sự bình đẳng nam nữ trong Cao Đài giáo

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo Cao Đài coi trọng sự bình đẳng nam nữ trong xã hội, nên đã sớm chủ trương nam nữ bình quyền. Đạo Cao Đài khai sáng năm 1925, ở một nước thuộc địa, lẫn phong kiến, mà chủ trương Nam Nữ bình đẳng, là đi trước thời cuộc và xã hội, do đó chính quyền thực dân phong kiến đã cho rằng Đạo Cao Đài có màu sắc chính trị [Le Caodaisme (quyển VII), Hà nội 1934]...

  ...xem chi tiết

 • Con đường sứ mạng phụng sự nhân sinh của người tín hữu Cao Đài

  Con đường sứ mạng phụng sự nhân sinh của người tín hữu Cao Đài

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đại cuộc cứu độ Kỳ Ba của Đức Cao Đài Thượng Đế đã và đang diễn ra trong thế giới loài người với hai cõi sắc không cùng chung sứ mạng. Những ai đã bước qua ngưỡng cửa Cao Đài là đã thọ nhận sứ mạng thiêng liêng đồng hành cùng Trời Đất thực hiện nhiệm vụ tận độ quần linh, tái tạo cõi dinh hoàn, lập lại đời Thượng ngươn Thánh đức.

  ...xem chi tiết

 • Yên lặng

  Yên lặng

  2/3/2016 8:53:28 AM
  "Đêm nay, Thầy muốn các con "bình tâm" YÊN LẶNG trước Thiên Bàn, trước một mùa Xuân mà Chúa Xuân đang chào đón. Con ôi! Sự YÊN LẶNG để thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. YÊN LẶNG tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được, không nghe thấy được...

  ...xem chi tiết

 • LỜI NÓI của người có ĐẠO

  LỜI NÓI của người có ĐẠO

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Xem lại hầu hết các tài liệu kinh sách về Đạo học của Tam giáo và Thánh truyền trong Đại Đạo, đều dành rất nhiều trang luận bàn và chỉ dạy về ngôn ngữ của người có đạo, đặc biệt là ngôn ngữ nói. Vào mỗi thời công phu tịnh viên đọc Tịnh Khẩu chú: “Lời ăn nói là nơi lưỡi miệng, Tiếng luận đàm liệu biện đề phòng..."

  ...xem chi tiết

 • Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (2)

  Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bước vào tâm nguyện giải thoát, hành giả phải yên lặng chứ không chỉ im lặng. Yên lặng là tịnh cả sau căn: nhãn tịnh, nhỉ tịnh, tỉ tịnh, thiệt tịnh, thân tịnh, ý tịnh. Trong sáu căn này ý là đầu bầy nên cổ đức dạy “ý là công vi thủ, tội vi khôi...

  ...xem chi tiết

 • Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

  Học lời Đức Chí Tôn và các Đấng Thiêng Liêng về yên lặng (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Con ôi ! Sự yên lặng để thần giao cách cảm, để các con tìm thấy con trong Thầy và Thầy hằng ngự trị với đức hiếu sinh trong vạn vật. Yên lặng tức là quán triệt tất cả những cái gì mà trần gian không nói được, không sờ mó được,

  ...xem chi tiết

 • THẦY là Bản thể của chúng sanh

  THẦY là Bản thể của chúng sanh

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Muốn hiểu được huyền nghĩa của thánh ngôn trên đây của Đức Chí Tôn, cần phải tập trung suy nghiệm những sự kiện lịch sử khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhất là những mạc khải siêu mầu về Thượng Đế, về Đại Đạo, về Cơ cứu độ Kỳ Ba.

  ...xem chi tiết

 • Bài Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn của Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH

  Bài Thuyết Đạo Vía Đức Chí Tôn của Ngài Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Kính chuyển đến quý đồng đạo Bài Thuyết Đạo của Đại huynh Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH, CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH, tại Đền Thánh, ngày mùng 9 tháng Giêng năm Nhâm Thìn (Dl.31-01-2012).

  ...xem chi tiết

 • Xuân an nhiên tự tại

  Xuân an nhiên tự tại

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Từ khi khởi đầu kỷ nguyên năm 2000, liên tiếp nhiều mùa Xuân, thiên hạ đón Xuân mà trong lòng luôn thắt thỏm. Xuân đến không được trọn vẹn an bình trong sâu thẳm tâm hồn bởi một lời tiên tri trong Kinh Thánh hay một di chỉ tôn giáo cổ thời về những biến động lớn lao sắp đến.

  ...xem chi tiết

 • Vài nét về chữ Tín trong giáo lý Cao Đài

  Vài nét về chữ Tín trong giáo lý Cao Đài

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tân Luật Cao Đài đổi lại thứ tự hai giới chót: bất vọng ngữ trở thành giới thứ năm, và gộp bất ẩm tửu, bất thực nhục thành bất tửu nhục để làm giới thứ tư. Khi được đổi thứ tự như thế, Ngũ Giới Cấm trong Tân Luật Cao Đài hoàn toàn tương ứng với thứ tự Ngũ Thường (Ngũ Đức) của đạo Nho là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

  ...xem chi tiết

 • Thánh giáo Cao Đài dạy về Đức, lòng Nhân

  Thánh giáo Cao Đài dạy về Đức, lòng Nhân

  2/3/2016 8:53:28 AM
  “Lòng nhân ái có thể làm một phương linh dược chế ngự tất cả những gì muốn bộc phát nơi thân tâm của con người. Lòng nhân ái cũng là một bản đồ cho người nhìn theo phương hướng ấy về đến Bạch Ngọc Kinh.

  ...xem chi tiết

 • Đôi điều suy nghĩ qua lời Thánh giáo giữ đạo Hiếu của Đức Cao Đài

  Đôi điều suy nghĩ qua lời Thánh giáo giữ đạo Hiếu của Đức Cao Đài

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Cũng giống như Kitô giáo hay một vài tôn giáo độc thần, Cao Đài giáo cũng có những lời Thánh Giáo do Đức Cao Đài Giáo Chủ giáng bút dạy dỗ tín đồ.

  ...xem chi tiết

 • Lòng nhân ái cao tột là kết quả của sự hy hiến cao tột

  Lòng nhân ái cao tột là kết quả của sự hy hiến cao tột

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Hình ảnh và cuộc đời của Đức Chúa Giêsu chính là diệu dụng của Đạo, thị hiện lòng Nhân từ Đấng Tạo Hóa - Đấng Chúa Cha để mang đến cho nhơn loài sự bình an thật. Bình an thật mà Ngài đã ban cho loài người bằng sự hy hiến tột cùng.

  ...xem chi tiết

 • Ngũ Giới Cấm

  Ngũ Giới Cấm

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Vì sao người tu cần phải tuân thủ giới luật? Bởi lẽ, khi con người bước vào cõi thế gian, bổn linh chơn tánh đã bị thất tình lục dục phủ mờ khiến cho con người gây tạo biết bao lỗi lầm cùng oan khiên nghiệp chướng.

  ...xem chi tiết

 • Nhân Bản Cao Đài

  Nhân Bản Cao Đài

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo huynh Huệ Khải nói chuyện tại thánh thất Bàu Sen ngày 25-11-2011, có sự tham dự của gần hai mươi anh chị học viên khóa Thực Hành Đối Thoại Liên Tôn (Học Viện Mục Vụ, Tổng Giáo Phận Tp.HCM).

  ...xem chi tiết