Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (1) - Hình thức

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 5833 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS
I. TÌM HIỂU VỀ HÌNH THỨC

Thánh Ngôn (holy sayings) là lời dạy của Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng. Hiệp Tuyển (an anthology) là tập hợp các bài văn xuôi và văn vần được chọn lại.

1. Các bản in

Tháng 01-1928, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh kết tập một số thánh giáo từ thời khai Đạo (1925-1927) và in thành quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bổn thứ nhứt (TNHT 1), dày 102 trang (14,8 x 22,2cm), ấn loát tại nhà in Tam Thanh (số 108-110 place Maréchal Foch, Đa Kao, Sài Gòn) do tiền bối Lê Thiện Phước (1895-1975) làm chủ.([1])

TNHT 1 gồm 88 bài, không kể phần Thi Văn Dạy Đạo. Hiện nay tạm ghi nhận đã được tái bản tám lần như sau:

1931 Thái Hòa ấn quán của Hội Thánh (Long Thành, Tây Ninh).

1948 nhà in Bảo Tồn (175 đại lộ de la Somme, Sài Gòn).

1950 nhà in Võ Văn Vân (Sài Gòn).

1955, 1957 nhà in Hoàng Hải (Sài Gòn).

1964, 1969 nhà in Tuyết Vân (Sài Gòn).

1972 nhà in Sơn Châu (Sài Gòn).

1973 (không ghi tên nhà in, nơi in).

Mãi đến 1963 Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh mới in tiếp Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhì (TNHT 2), dày 98 trang (14 x 20cm), ấn loát tại nhà in Tuyết Vân (367 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn).

TNHT 2 gồm 86 bài, không in Thi Văn Dạy Đạo.

Hiện nay tạm ghi nhận đã được tái bản ba lần (in thêm Thi Văn Dạy Đạo):

1966 nhà in Tuyết Vân (Sài Gòn).

1970 không ghi nhà in.

1972 nhà in Sơn Châu (Sài Gòn).

So với các thánh giáo được lưu lại trong hai quyển Đạo Sử Xây Bàn (ronéo) của tiền bối Hương Hiếu (1887-1971) thì hai quyển TNHT 1-2 có nội dung ít hơn, tức là Hội Thánh đã chọn lọc và bớt lại khá nhiều.

2. TNHT gồm lời dạy của các Đấng nào?

Hai quyển TNHT 1-2 kết tập tổng cộng 170 bài (không kể 4 bài in trùng), gồm lời dạy của bảy Đấng như sau:

Ðức Chí Tôn (128 bài).

Ðức Lý Thái Bạch (16 bài).

Ðức Quan Âm Bồ Tát (4 bài).

Ðức Quan Thánh (3 bài).

Ðức Bát Nương (3 bài).

Ðức Thái Thượng Ðạo Tổ (2 bài).

Ðức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (2 bài).

Và mười hai Đấng sau đây (mỗi vị dạy một bài):

Chơn Cực Lão Sư.

Lê Sơn Thánh Mẫu.

Lục Nương.

Nhàn Âm Ðạo Trưởng.

Phật Thích Ca.

Tề Thiên Đại Thánh.

Thần Hoàng Bổn Cảnh Mỹ Lộc.

Thanh Tâm.

Thất Nương.

Thượng Chưởng Pháp Tương.([2])

Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư.

Tiêu Sơn Ðạo Sĩ.

3. Trách nhiệm kết tập

Theo Hiền Tài Đức Nguyên Nguyễn Văn Hồng,([3]) trách nhiệm kết tập hai quyển TNHT 1-2 như sau:

TNHT 1 do công kết tập của các tiền bối Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư (1888-1929), Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu (1892-1961) và Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt (Lê Văn Lịch, 1890-1947).

TNHT 2 hình thành do đạo lịnh số 032/ÐL ngày 12-9-1926, của tiền bối Thượng Sanh Cao Hoài Sang (1901-1971), trao nhiệm vụ kết tập cho tiền bối Hiến Pháp Trương Hữu Ðức (1890-1976).

4. So sánh các bản in

Năm bản TNHT 1 (1928, 1955, 1964, 1969, 1972) nội dung giống nhau.

Ba bản TNHT 1 (1931, 1948, 1950, 1957) nội dung giống nhau.

Bốn bản TNHT 2 (1963, 1966, 1970, 1972) nội dung đều giống nhau.

Lưu ý, các bản in giống nhau về đại thể. So sánh kỹ thì nhiều chỗ câu văn không giống hệt nhau. Số trang các bài trong TNHT 2 bản in 1963, 1966 giống y nhau.

Về hình thức, còn thấy một số khác biệt lớn như sau:

a. Mục lục

TNHT 1 (1928) và TNHT 2 (1963) không làm mục lục.

Các bản TNHT 1-2 in từ năm 1964 trở đi đều làm mục lục và kèm theo vài dò