Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (2) - Nội dung

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3664 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

II. TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG

1. Giáo lý căn bản

Chơn thần (03-01-1926)

Cõi âm quang hay địa ngục (tháng 11-1932; 11-4-1933; 21-4-1933; 08-5-1933; 26-5-1933; 12-02-1934; 21-5-1934)

Đạo là gì? (1926)

Đồng tử là tướng soái của Thầy (03-01-1926)

Đời là trường thi (31-3-1928)

Ngũ Chi Đại Đạo (24-4-1926)

Người chết đi về đâu? (19-12-1926)

Tam Kỳ Phổ Độ là gì? (08-4-1926)

Thiên nhân hiệp nhất (23-12-1931)

Tu là gì? (21-7-1926)

Ý nghĩa Thiên nhãn (25-02-1926)

2. Luật Đạo - Hội Thánh

1 Phật, 3 Tiên, 36 Thánh, 72 Hiền, 3.000 đồ đệ (04-10-1926)

Đức Lý Thái Bạch lãnh trọng trách Giáo Tông (29-10-1926; 01-3-1931)

Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài phái nam (20-11-1926)

Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài phái nữ (02-02-1927)

Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài (13-02-1927)

Tân Luật (24-12-1926; 16-01-1927)

Ngũ Giới Cấm (18-01-1927; 30-7-1926; 1928)

3. Nghi lễ

Ấn Tý, lạy, đại lễ (25-02-1926)

Minh thệ mới được Ơn Trên nhìn nhận (09-8-1926)

Minh thệ nhập môn (22-4-1926)

Nhạc lễ đại đàn (27-6-1926)

Thủ cơ, chấp bút (03-01-1926)

4. Nhận thức về Thầy

Thầy là khí hư vô (22-7-1926)

Thầy là Nhiên Đăng, Thích Ca, Nguơn Thỉ (07-4-1926; 31-5-1926)

Thầy mở đạo Thiên Chúa ở châu Âu (24-12-1925)

5. Sử khai Đạo

Lập tịch đạo nam chức sắc Cửu Trùng Đài (09-8-1926)

Lập tịch đạo nữ chức sắc Cửu Trùng Đài (18-11-1926)

Lập Tờ khai Ðạo (22-9-1926)

Lệnh ngưng cơ bút phổ độ (01-6-1927)

Tên mười hai môn đệ đầu tiên (liền sau thánh giáo ngày 24-12-1925)

Thiên phong chức sắc lần đầu tiên (22-4-1926)

6. Sử Tòa Thánh Tây Ninh

Dời ra khỏi Thiền Lâm Tự (28-2-1927)

Làm quả càn khôn và bảy cái ngai (17-9-1926)

Tòa Thánh phải lập tại Tây Ninh (20-02-1927)

Vị trí và kích thước cất Tòa Thánh (28-02-1927)

7. Tịnh luyện – Tu thiền

Không được giấu bửu pháp (08-4-1926)

Nhị xác thân (17-7-1926)

Thập trai được thọ bửu pháp (17-7-1926)

Trường trai luyện đạo (17-7-1926)

8. Ý thức hệ Cao Đài

Đạo Thầy là quốc đạo (18-9-1926), v.v…

III. CAO ĐÀI NGỮ LỤC

Trích một số lời dạy của ĐứcNgọc Hoàng Thượng Đế đã in trong TNHT 1-2, xếp theo chủ đề như sau :

I. Cần kiệm

01. Các con đã rõ Đạo thì phải biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế gian nầy. Như sự lãng phí se sua ở đời nầy Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy.

(TNHT 1: 12-10-1926)

II. Đạo đức – Nhân cách

02. Thầy cấm không cho dị nghị việc người, nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp. Chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó.

(TNHT 1: 20-02-1926)

03. Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình. Chung quanh các con, dầu xa dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức của các con. Ấy vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy.

(TNHT 1: 13-3-1926)

04. Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa.

(TNHT 1: 19-12-1926)

05. Các con đừng vì tư lợi mà làm mất nhơn cách thì rất uổng cái điểm linh quang của Thầy để vào xác thân của các con lắm.

(TNHT 1: 05-3-1927)

06. Than ôi! Đường thánh ít kẻ tìm, mà nẻo tà nhiều người