Thiên kinh

  • Thiên Kinh Qur`an

    Thiên Kinh Qur'an

    11/9/2018 11:55:54 AM

    Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat).Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat)... “Hãy đọc ! nhân danh Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), Đấng đã tạo…” (Chương 96, câu 1).

    ...xem chi tiết