Thiên kinh

  • Thiên Kinh Qur`an

    Thiên Kinh Qur'an

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat).Thiên kinh Qur‘an được chia làm 30 phần (Just), 114 chương (Surat), 6235 câu (Ayat)... “Hãy đọc ! nhân danh Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), Ðấng đã tạo…” (Chương 96, câu 1).

    ...xem chi tiết