Bài giảng lễ bế mạc Đại hội La Vang 2017 - Gm. Nguyễn Văn Khảm

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 8/21/2017 8:51:20 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/bai--giang-le-be-mac-dai-hoi-la-vang-2017---gm--nguyen-van-kham/