Học hỏi Phúc âm CN Chúa Thăng Thiên B (Mc 16,15-20) - P.1

http://nhipcautamgiao.net/ đăng lúc 5/8/2018 8:59:24 AM

WTGPSG

Đọc đầy đủ chi tiết bài viết tại http://nhipcautamgiao.net/audio/hoc-hoi-phuc-am-cn-chua-thang-thien-b--mc-16-15-20----p-1/