Ảnh hưởng của ĐGH Gioan Phaolo II đối với người dân trên khắp thế giới