Ban MVĐTLT: Phát biểu nhân kỷ niệm 78 năm TT Vô Vi Huỳnh Quang Sắc (2013)