Buổi Suy tôn Lời Chúa cầu nguyện cho sự hiệp nhất (24.1.2018)