Điểm tin truyền hình Giác Ngộ số 48 (Tuần lễ 2 đến 9-4-2029)