Đức Giáo hoàng dâng Thánh lễ tại Yangon (29.11.2017)