GH Phật giáo yêu cầu dừng các lễ hội, khóa tu đông người (Điểm tin Giác Ngộ 39)