Phát triển con người toàn diện theo niềm tin Kitô giáo - Lm. Nguyễn Trọng Viễn