Tây phương

  • Những chủ đề lớn trong triết học Tây phương

    Những chủ đề lớn trong triết học Tây phương

    2/28/2016 8:50:34 AM

    Để khởi sự đi vào lịch sử triết học phương Tây, các sách giáo khoa thường gom những cuộc tranh luận hay hệ thống triết học vào những chùm chủ đề lớn. Chẳng hạn chủ đề tri thức luận: Con người tri thức thế giới xung quanh như thế nào? Bằng những tư tưởng bẩm sinh có sẵn hay bằng giác quan thuần túy?

    ...xem chi tiết