Ca dao

  • Tục ngữ - Ca dao về ngày Tết

    Tục ngữ - Ca dao về ngày Tết

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Phật dặn người nên trồng cây NÊU trước nhà vào những ngày này để cho quỷ không thể xâm phạm đến người. Trên đây là sự tích cây nêu ngày Tết của ta. Thế nên ca dao ta có câu: Cu kêu ba tiếng cu kêu, Trông mau tới Tết dựng NÊU ăn chè.

    ...xem chi tiết