Tịnh Độ Cư Sĩ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
  • Lược sử Đức Tông Sư Minh Trí

    6/27/2022 11:42:36 AM
    Lược sử Đức Tông Sư Minh Trí

    Đức Minh Trí sanh năm Bính Tuất (1886) tại xã Tân Mỹ, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc. Tộc danh của Ngài là Nguyễn Văn Bồng, thứ bảy, con của Đức Ông Nguyễn Văn Bình và Đức Bà Nguyễn Thị An.

    ...xem chi tiết