Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.19

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 982 | Cật nhập lần cuối: 5/7/2018 9:46:33 AM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

VẤN VÀ ĐÁP

Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.194. CÂU HỎI: Nếu một người đi du lịch mà không nêu rõ thời gian trở về - nói cách khác là không cho biết thời kỳ vắng nhà là bao lâu - và sau đó không nghe tin gì về người ấy, và mọi vết tích về người ấy đều mất hẳn, thì vợ của người ấy phải cư xử ra sao?

TRẢ LỜI: Nếu người đó không định rõ thời gian vắng nhà dù biết rõ Thánh kinh Kitab-i-Aqdas có qui định về việc này, vợ người ấy phải đợi trọn một năm, sau đó người vợ được tự do hoặc giữ lối cư xử xứng đáng, hoặc tự chọn một người chồng khác. Tuy nhiên, nếu người chồng không biết về qui định này, thì người vợ nên giữ sự bền lòng cho đến khi Thượng Đế vui lòng cho bà biết tin tức về số phận người chồng. Cách cư xử xứng đáng nêu ra ở đây có nghĩa là giữ sự bền lòng.

5. CÂU HỎI: Về câu Thánh thi: “Khi Chúng Ta nghe tiếng gào khóc của trẻ em chưa sanh, ChúngTa đã tăng gấp đôi phần của con cái và giảm bớt phần của những người khác”.

TRẢ LỜI: Theo Thánh kinh của Thượng Đế, tài sản của người qua đời được chia làm 2520 cổ phần, số này là bội số chung thấp nhất của các số nhân cho 9, rồi số cổ phần này lại được chia thành 7 phần, mỗi phần được cấp phát cho một loại người thừa kế cụ thể, như được nêu trong Thánh kinh. Chẳng hạn như con cái được chia 9 nhóm 60 cổ phần, tức được tất cả 540 cổ phần. Ý nghĩa của lời phán “Chúng Ta đã tăng gấp đôi phần của con cái tức là con cái sẽ nhận 9 nhóm 60 cổ phần nữa, như thế các con được cả thảy 18 nhóm cổ phần. Số tăng mà các con được nhận là do cắt bớt phần của các hạng người thừa kế khác, cho nên, chẳng hạn như dù đã được mặc khải rằng người vợ được hưởng “tám phần gồm bốn trăm tám mươi cổ phần”, tức tương đương tám nhóm 60 cổ phần, nay do sự qui định mới, một nhóm rưỡi cổ phần, tức 90 cổ phần, đã được rút bớt từ phần của người vợ và phân phối lại cho con cái và cũng làm tương tự như thế trong trường hợp những người thừa kế khác. Kết quả là tổng số rút bớt tương đương với chín nhóm cổ phần chia thêm cho con cái.

Thư tháng Baha'i, số 255 (tr. 49-50)