Đạo lý

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.19

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.19

  5/7/2018 9:46:33 AM

  Theo Thánh kinh của Thượng Đế, tài sản của người qua đời được chia làm 2520 cổ phần, số này là bội số chung thấp nhất của các số nhân cho 9, rồi số cổ phần này lại được chia thành 7 phần, mỗi phần được cấp phát cho một loại người thừa kế cụ thể, như được nêu trong Thánh kinh. 

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.18

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.18

  5/7/2018 9:46:56 AM

  Thánh lễ Trọng đại Nhất khởi sự lúc xế chiều ngày thứ mười ba của tháng thứ hai trong năm theo Kinh Bayan. Cấm làm việc vào ngày thứ nhất, ngày thứ chín và ngày thứ mười hai của Thánh Lễ này.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.17

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.17

  2/5/2018 9:49:38 AM

  Một đoạn trích từ Kinh bản Ishraqat (Sự huy hoàng) được đưa vào phần này. Nguyên văn ba Bản Kinh Cầu nguyện Bắt buộc được nêu trong phần Vấn Đáp và Kinh Cầu nguyện cho Người quy tịch nêu trong nội dung Thánh kinh cũng được in lại ở đây. 

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.16

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.16

  12/26/2017 3:11:18 PM

  Dấu hiệu thứ nhất về tuổi trưởng thành của nhân loại được nhắc tới trong các Thánh thư của Đức Baha’u’llah là sự xuất hiện của một khoa học được mô tả như là “triết lý thiên thượng” sẽ gồm có sự khám phá cách thức căn bản để chuyển hoá các nguyên tố.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.15

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.15

  11/29/2017 10:58:13 AM

  Đừng bắt con vật mang nặng quá sức nó. Quả thực, Chúng Ta đã cấm sự đối xử như thế bằng điều cấm nghiêm khắc nhất trong Thánh kinh. Các ngươi hãy là hiện thân của sự công bình và chính trực giữa toàn thể tạo vật.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.14

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.14

  10/13/2017 9:35:29 AM

  Đây là lời khuyến giáo của Thượng Đế; ngươi hãy lưu tâm! Đây là ân huệ của Thượng Đế; ngươi hãy nhận lấy! Đây là Lời phán của Thượng Đế; ngươi hãy thấu hiểu! Đây là Kho tàng của Thượng Đế; phải chi ngươi có thể thức ngộ!

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.13

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.13

  9/8/2017 9:56:32 AM

  Ngươi hãy sợ Thượng Đế và hãy trở thành người ăn năn thực sự. Dù cho người đời có mù mờ về cương vị của ngươi, có lý nào ngươi cũng tự cho phép mình mù mờ sao? Hãy run sợ trước Đấng Chúa của ngươi và hãy nhớ lại những ngày khi ngươi đứng trước ngôi của Chúng Ta và đã chép những câu thánh thi mà Chúng Ta đọc cho ngươi...

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.12

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.12

  7/24/2017 9:32:33 AM

  Hãy lưu ý kẻo các ngươi biến nó thành nguyên nhân của sự bất hòa với nhau. Hãy đặt đức tin cho thật vững chắc nơi Chánh Đạo của Chúa các ngươi, Đấng Đại hùng, Đấng Từ ái, như là ngọn núi không gì dời đổi được.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.11

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.11

  6/21/2017 11:13:35 AM

  Sự quân bình của thế giới đã đảo lộn qua ảnh hưởng chấn động của Nền Trật tự Thế giới Mới này, nền Trật tự lớn lao nhất này. Sự sống khuôn nếp của nhân loại đã được cải cách triệt để qua tác dụng của Hệ thống kỳ diệu và độc đáo này - mắt người đời chưa hề được chứng kiến một Hệ thống giống như thế.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.10

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.10

  5/11/2017 9:40:43 AM

  Hãy lưu ý đừng để điều gì được mặc khải trong Kinh Bayan có thể khiến các ngươi rời xa Thượng Đế của các ngươi, Đấng Đại Từ bi. Thượng Đế làm chứng cho Ta rằng Kinh Bayan được ban xuống không vì mục đích nào khác ngoài việc cử hành sự chúc tụng Ta, giá mà các ngươi hiểu biết!

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.9

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.9

  3/22/2017 9:13:58 AM

  Những thánh ngôn này là ở tầm vóc các ngươi, chứ không phải ở tầm vóc Thượng Đế. Điều này làm chứng về những gì còn tàng ẩn trong tri thức của Ngài, nếu các ngươi là những kẻ có nhận thức; và lưỡi của Đấng Toàn năng cũng làm chứng cho điều này, giá như các ngươi là những người thấu hiểu.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.8

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.8

  2/8/2017 5:22:11 PM

  Hãy lưu ý đừng để các ngươi trở thành nguyên do của sự xung đột trong xứ, như các ngươi đã là nguyên do của sự chống đối Chánh  Đạo vào những ngày Đạo mới xuất hiện.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.7

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.7

  2/8/2017 5:19:03 PM

  Hãy lưu ý kẻo có danh nào cản trở các ngươi đến với Ngài là  Đấng  Sở  hữu  tất  cả  các  danh,  hoặc  có  ngôn  từ  nào khiến  các  ngươi  rời  xa  sự  Tưởng  nhớ  tới  Thượng  Đế...

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.6

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.6

  2/9/2017 8:54:34 AM

  Khi các ngươi hướng về Thượng Đế và chấp nhận Chánh Đạo của Ngài, chớ tạo nên sự rối loạn trong Đạo, và đừng xét đoán Thánh kinh của Thượng Đế bằng những dục vọng ích kỷ của các ngươi.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.5

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.5

  2/9/2017 8:53:46 AM

  Tri thức về mọi sự ở trong Ta đã được ghi trong Kinh bản trong sáng. Chớ phiền muộn về điều xảy đến cho ngươi. Không bao lâu nữa Thượng Đế sẽ dấy lên trong ngươi...

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.4

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.4

  2/9/2017 8:55:02 AM

  Kẻ nào không nhận biết sự thật căn bản và cao cả  này, và không đạt được cương vị  tôn quí nhất này, thì những ngọn gió hoài nghi sẽ làm cho y xao  xuyến, và những lời lẽ của kẻ bất nghĩa sẽ khiến linh hồn y xao lãng.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.3

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.3

  2/9/2017 8:55:31 AM

  Thượng Đế đã khiến sự hiểu biết như thế thành vật tô điểm của mọi tín ngưỡng và chính là nền tảng của tín ngưỡng. Sự chấp nhận mọi hành vi thiện ích tùy thuộc nơi nền tảng đó.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.2

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.2

  2/9/2017 8:55:58 AM

  Nếu có sự oán giận hoặc ác cảm xảy ra giữa chồng và vợ, người chồng không được ly dị vợ và phải giữ sự kiên nhẫn suốt thời gian một năm trọn Việc ly dị bị lên án nặng nề trong giáo lý Baha’i...

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.1

  Tìm hiểu về Thánh Kinh thiêng liêng nhất (Kitab-I-Aqdas) - P.1

  2/9/2017 8:56:28 AM

  Thật phước cho người nào tự trang điểm bằng chiếc áo hạnh kiểm đúng đắn và tính cách cao quí. Chắc chắn  là Ngài nhìn nhận những ai giúp cho Đấng Chúa của mình bằng những hành vi nổi bật và cao cả.

  ...xem chi tiết

 • Chuyên mục thảo luận trong lễ 19 ngày - Một số các giáo lý và các nguyên lý

  Chuyên mục thảo luận trong lễ 19 ngày - Một số các giáo lý và các nguyên lý

  2/3/2016 8:53:28 AM
  “Hãy trở nên giống như những ngón tay trên cùng một bàn tay, những chi thể của cùng một thân người. Đây là điều mà Ngọn bút Mặc khải đã khuyên nhủ các con.” (KA, trang 17)

  ...xem chi tiết

 • Chữ Tín theo quan điểm của Tôn giáo Baha`i

  Chữ Tín theo quan điểm của Tôn giáo Baha'i

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đấng Giáo Tổ của Tôn giáo Baha'i - Đức Baha'u'llah - dạy rằng chân lý của tôn giáo là tương đối chứ không phải tuyệt đối, rằng Mặc khải Thiêng liêng là một tiến trình phát triển liên tục, dù có những khía cạnh thứ yếu khác nhau trong giáo lý của các tôn giáo, nhưng các tôn giáo “đều có chung một nguồn gốc thiên thượng, bay lên trên cùng một bầu trời, ngự chung một ngai vàng, phát biểu cùng một lời và công bố cùng một đức tin”.

  ...xem chi tiết

 • Bài phát biểu của Cộng đồng Tôn giáo Baha`i ngày 27.10.2011

  Bài phát biểu của Cộng đồng Tôn giáo Baha'i ngày 27.10.2011

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Bài phát biểu của Cộng đồng Tôn giáo Baha'i, nhân tham dự chương trình “Hội ngộ Chung tay Xây dựng Bình an”, do Tòa Tổng Giám mục TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 27/10/2011, nhằm kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ Lãnh đạo các tôn giáo tại Assisi.

  ...xem chi tiết

 • Tình yêu Thiên Thượng - Nguyễn Đình Thỏa

  Tình yêu Thiên Thượng - Nguyễn Đình Thỏa

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Theo đề nghị của Ban Mục vụ Đối thoại Liên tôn, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam hân hạnh được đóng góp cho Nhịp Cầu Tâm Giao với chủ đề “Lòng Nhân Ái”, một đề tài không những đã trở thành nét chính yếu cho mọi hoạt động Baha’i mà còn là chủ đề trung tâm của một mục tiêu tối cao là “Thống nhất Nhân loại” mà Đức Baha’u’llah, Đấng Giáo tổ của Tôn giáo Baha’i mang đến cho nhân loại...

  ...xem chi tiết