Lịch sử

  • Tôn giáo Baha’i

    Tôn giáo Baha’i

    2/3/2016 8:53:28 AM
    Tôn giáo Baha’i là tôn giáo trong Giao ước Vĩnh cửu của Thượng Đế được mặc khải qua Đấng Biểu Hiện của Ngày Này - Đức Baha’u'llah.

    ...xem chi tiết