Lão Tử - Thái Thượng Đạo Quân theo Đạo Cao Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2621 | Cật nhập lần cuối: 3/16/2020 4:17:06 PM | RSS

Lão Tử - Thái Thượng Đạo Quân theo Đạo Cao ĐàiBiến Hoá kinh, viết vào khoảng năm 612 sau CN (thời Tùy Dạng Đế) cho rằng Lão Tử chẳng những có từ muôn thuở, mà Ngài chính là Thượng Đế. Ngài đã giáng trần nhiều lần, để cứu độ muôn dân.

Khảo thư tịch đạo Lão, ta thấy dân gian tin rằng đức Lão Tử là một trong 3 ngôi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ba ngôi đó là:

- Nguyên Thủy Thiên tôn, hay Thiên Bảo quân hay Ngọc Hoàng ở cung Ngọc Thanh.

- Linh Bảo Thiên tôn, hay Linh Bảo quân ở cung Thượng Thanh.

- Thần Bảo Thiên tôn, hay Lý Lão Quân hay Lão Tử ở cung Thái Thanh.

Ba Ngôi tuy danh hiệu khác nhau, nhưng đồng một Bản Thể. (5)

1. Sách Thăng Huyền kinh (viết vào khoảng thể kỷ 3 hay 4 CN) cũng cho rằng: tuy gọi là Ba Ngôi nhưng thực ra vẫn là Một Vị. (6)

2. Khảo tín ngưỡng dân gian, thư tịch đạo Lão, khảo các đàn cơ, thánh giáo Cao Đài, và thư tịch Cao Đài, ta thấy dân chúng xưa nay thường coi đức Lão Tử là đức Thái Thượng Lão Quân giáng trần. Mà đức Thái Thượng Lão Quân theo danh từ Lão giáo, chính là Thượng Đế. Tiếp theo đây, tôi sẽ dùng thư tịch Lão giáo, Cao Đài giáo để chứng minh 2 điểm rất là then chốt trong Cao Đài giáo:

1. Thái Thượng Lão Quân là Thượng đế.

2. Lão Tử chính là đức Thái Thượng Lão Quân phân tánh giáng phàm.

Hai điểm này có lẽ cũng sẽ đáp ứng lại được phần nào những mong đợi của tín hữu Cao Đài nơi thuyết trình viên ngày lễ vía đức Thái Thượng đạo quân hôm nay.

1. Thái Thượng Lão quân là Thượng đế

Phân tách bốn chữ Thái Thượng Lão Quân, ta thấy:

- Thái Thượng rất cao, hay tối cao. Đấng Rất Cao chính là danh từ mà Âu Châu hiện nay dùng để chỉ Thượng Đế (Le Très Haut).

- Lão Quân, là vị Vua già. Có trước đất trời, làm chủ tể quần sinh, mà gọi là Vua giàLão Quân, thì chẳng xứng đáng hay sao?

Khảo thư tịch Cao Đài, ta thấy Thượng Đế, tự xưng là Thầy, Thượng Đế ở cung Đâu Xuất. Thế mà đức Thái Thượng Đạo Tổ cũng có khi xưng mình là Thầy, từ cung Đâu Suất giáng đàn.

Cao Đài có bài kinh Tiên Giáo chí tâm qui mạng lễ. (11) Kinh này rất quan trọng về phương diện giáo lý Cao Đài:

Phần trên từ câu: «Tiên thiên khí hóa…» đến câu: «Pháp siêu quần thánh» chứng minh Thái Thượng đạo quân, hay Thái Thượng Lão Quân chính là Thượng Đế. (Theo Nhân tử Nguyễn Văn Thọ www. Nhantu.net)

Giải nghĩa Kinh Tiến giáo chí tâm quy mạng lễ (Hiền tài Nguyễn Văn Hồng)

1.

Tiên Thiên Khí hoá,
Thái Thượng Đạo Quân.

Khí Tiên Thiên hóa sanh Đức Thái Thượng Đạo Quân.

2.

Thánh bất khả tri.

Không thể biết rõ sự thiêng liêng mầu nhiệm của Đức Thái Thượng.

3.

Công bất khả nghị.

Công đức của Ngài to lớn đến nỗi không bàn luận cho hết được.

4.

Vô vi cư Thái Cực chi tiền.

Đạo Vô Vi ở trước ngôi Thái Cực.

5.

Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.

Trong thời Hữu thỉ, Đức Thái Thượng đứng trên hết các vị Tiên.

6.

Đạo cao nhứt khí, diệu hóa Tam Thanh.

Đạo pháp cao siêu, dùng một Nguyên khí biến hóa huyền diệu tạo ra 3 người khác gọi là Tam Thanh: Ngọc Thanh, Thượng Thanh và Thái Thanh.

7.

Đức hoán Hư linh.

Thánh đức sáng rực nơi cõi Hư linh.

8.

Pháp siêu quần Thánh.

Đạo pháp vượt trên các bực Tiên Thánh.

9.

Nhị ngoạt thập ngũ, phân tánh giáng sanh.

Ngày rằm tháng hai âm lịch, chiết chơn linh giáng sanh xuống cõi trần là Đức Lão Tử.

10.

Nhứt thân ức vạn, diệu huyền thần biến.

Một thân mình biến hóa thành muôn ức người khác, phép biến hóa vô cùng huyền diệu.

11.

Tử khí đông lai, quảng truyền Đạo Đức.

Đám mây màu tím từ hướng Đông bay tới, Rộng truyền sách Đạo Đức Kinh.

12.

Lưu sa tây độ, pháp hóa tướng tông.

Qua vùng sa mạc hướng Tây để cứu giúp người đời, Giáo lý của Ngài nhờ Đạo Đức Kinh mà thành hình tướng.

13.

Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.

Sản xuất ra các Ông Trang Tử và Đông Phương Sóc.

14.

Đơn tích vi mang.

Việc luyện Kim Đơn phân tích rõ ra rất huyền vi mầu nhiệm.

15.

Khai Thiên Địa, nhơn vật chi tiên.

Khi mở ra Trời Đất, Ngài là Đấng có trước loài người và vật.

16.

Đạo kinh hạo kiếp.

Đạo trải qua nhiều kiếp lâu đời.

17.

Càn Khôn oát vận.

Trời Đất xoay chuyển vận hành.

18.

Nhựt nguyệt chi quang.

Đạo như ánh sáng mặt trời, mặt trăng soi sáng khắp nơi.

19.

Đạo pháp bao la.

Đạo pháp rộng lớn mênh mông như tấm lưới lớn bao trùm tất cả.

20.

Cửu Hoàng Tỹ Tổ.

Ngài là Thủy tổ của 9 vị vua khai hóa nhơn loại, và cũng là Thủy tổ của nhơn loại.

21.

Đại thiên Thế giới, dương tụng từ ân.

Mọi người trong 3000 Thế giới đều lớn tiếng ca tụng lòng từ bi và ơn đức của Ngài.

22.

Vĩnh kiếp quần sanh, Ngưỡng kỳ huệ đức.

Chúng sanh vĩnh viễn đời đời ngưỡng nhờ ơn đức của Ngài.

23.

Đại Thần, Đại Thánh, Chí cực, Chí tôn.

Bực Thần lớn, bực Thánh lớn, Cao tột, rất được tôn kính.

24.

Tiên Thiên Chánh Nhứt, Thái Thượng Đạo Quân, Chưởng Giáo, Thiên Tôn.

Vào thời Tiên Thiên, Đức Thái Thượng Đạo Quân là vị số 1 đứng đầu các vị Tiên, làm Giáo Chủ Đạo Tiên, và là một Đấng Thiên Tôn.

Nguồn: https://www.caodaism.org/4002/gnktdtd.htm

THANH TINH KINH (Tiêu biểu về Hình nhi thượng)

Thanh Tĩnh Kinh 清靜經 Đức Thái-Thượng Lão-Quân nói: Đại-Đạo bản lai vô hình vô sắc, nhưng có thể sinh dục Thiên Địa. Đại-Đạo vô tình, nhưng vận hành nhật nguyệt mà sinh bốn mùa. Đại-Đạo không có tên nhưng có thể sinh hóa và nuôi dưỡng vạn vật. Cái vô hình, vô tình, vô danh đó không thể hình dung và miêu tả được, cũng không biết phải đặt cho một danh từ gì cho thích hợp, miễn cưỡng đặt danh cho là Đạo. Đại-Đạo bao la vạn tượng, có thanh có trược, có động có tĩnh. Thiên thuộc thanh, địa thuộc tĩnh, Nam thuộc thanh, Nữ thuộc trược. Nam chủ động, Nữ chủ tĩnh. Từ phần tiên-thiên do Vô-Cực phú, cộng với phần hình hài của hậu-thiên, vạn vật từ đó sinh sinh bất diệt. Trược lấy thanh làm gốc, Tĩnh lấy động làm căn. Nếu tâm đạt được thanh tĩnh, Thiên Địa vạn vật đều quy tụ tại bản tính nguyên lai của ta. . . (Thanh Tịnh Kinh, PhậtViện Sùng Đức- Youtube Video )

THANH TỊNH KINH, (Tiêu biểu phần Hình nhi hạ)( Muc 6-Lê Anh Minh dịch)

Bậc thượng sĩ chẳng tranh chấp với ai; kẻ hạ sĩ thích tranh chấp với người khác. Bậc thượng đức không chấp vào đức (không coi mình là có đức); kẻ hạ đức chấp vào đức (tự coi mình là có đức). Kẻ chấp trước vào nó chẳng hiểu đạo đức là gì. Chúng sinh sở dĩ không đạt được Đạo chân chính là vì có vọng tâm. Đã có vọng tâm tức là làm kinh động đến thần của mình. Đã làm kinh động đến thần của mình, tức là chấp trước vào sự vật. Đã chấp trước vào sự vật, tức là nảy sinh lòng tham lam và mong cầu. Đã nảy sinh lòng tham lam và mong cầu, tức là phiền não. Phiền não và vọng tưởng làm khổ cả thân và tâm, khiến ta gặp phải sự ô trọc và nhục nhã, trôi nổi luân hồi sinh tử, luôn chìm đắm trong biển khổ, mãi mãi đánh mất Đạo chân chính. Kẻ giác ngộ Đạo chân chính và thường hằng thì tự đắc Đạo. Kẻ đắc Đạo thì luôn thanh tĩnh vậy.

***

THÁNH GIÁO ĐỨC ĐẠO TỔ

Thánh giáo Đức Thái Thượng Đạo Tổ giáng tại CQPTGL:

“Nhị ngoạt giáng sanh tại cõi trần,
Tái sanh hà xứ biết bao lần;
Dốc đem đạo pháp cho nhân loại,
Tu tánh luyện hồn đắc pháp thân”

(Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 27.03.1975)

Hườn Cung Đàn, Tý thời 14 rạng Rằm tháng 2 Nhâm Dần (19.03.1962)

Vía ĐỨC THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Giờ nay, ngày kỷ niệm xưa kia Thượng Tôn hạ trần cứu thế, các môn sanh vì lòng sùng kính dâng lễ, Thượng Tôn ban phước lành cho cả môn sanh nam cũng như nữ được nhiều đức tin trên bước tu hành.

BÀI

CHÍ TÔN đã sớm lo cho thế,
Rằng sau đây quan hệ lắm thay!
Lòng người chỉ cậy nơi tài,
Tranh nhau tấc đất, hơn rầy miếng ăn.
Thêm quyền tước lăng xăng trưa tối,
Cùng lợi danh mỗi mỗi chẳng từ;
Miếng ăn thế tục khư khư,
Nắm phần hưởng lấy, không dư chia người.
Cuộc sống tạm vui cười một thuở,
Tháng ngày qua vay nợ oan khiên;
Chỉ lo vật chất kim tiền,
Mai đây tội lỗi lụy phiền chẳng lo.
Tranh đấu mãi trong lò luân chuyển,
Giành giựt nhau vì miếng đỉnh chung;
Rồi đây tai nạn bão bùng,
Thế gian phải chịu hãi hùng một cơn.
Đò Tam Giáo ban ơn kề bến,
Rước ngũ châu kíp đến đường tu;
Hầu mong tránh cảnh ngục tù,
Tháng ngày vui thú ngao du non bồng.
Hữu phước thay con Hồng cháu Lạc,
Nơi ân lành khai hoát từ xưa;
Khuyên chung nam nữ thượng thừa,
Học câu đạo đức kịp mùa yên vui.

(*) Nguồn :: Thần Thánh Trung Hoa, Tòa Thánh Tây Ninh
http://www.caodaitoathanhtayninh.net/forum/showthread.php?288-Th%E1%BA%A7n-Th%C3%A1nh-Trung-

Thiện Chí
Nguồn: nhipcaugiaoly.com