Sắc lệnh ban những ân xá đặc biệt cho các tín hữu trong đại dịch hiện nay