Giá trị tâm linh siêu việt

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3262 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Khi tu học, chúng ta nhìn cuộc đời với một nhãn quan mới, hướng về những giá trị hướng thiện, hướng nội và hướng thượng.

Đức Giáo Tông Vô Vi dạy:

"Người tu hành tiến lên Đại thừa Thiên Đạo là buông xả tục trần, xem phú quý như mây bay, bỏ công danh như dép rách. Những hình thức tổ chức bên ngoài trang trọng chỉ là những trợ duyên để hành giả thực hiện sứ mạng hoằng giáo độ nhơn, kỳ trung không mảy may dao động."

Trên thế gian này cái chi là quý? Phải chăng là giá trị vật chất?

Khi sinh thời, Đại thi hào Lý Bạch đã viết:

Từ phú Khuất bình huyền nhật nguyệt,

Sở Vương đài tạ như sơn khâu.

Nghĩa:

Thi phú của Ngài Khuất Nguyên sống mãi cùng Trời Đất, còn đền đài vua Sở thành gò mối lâu rồi.

Hay là giá trị văn hóa?

_ Chỉ có giá trị tâm linh.

Đức Giáo Tông Vô Vi dạy:

"Chư hiền đệ, hiền muội! Trên thế gian nầy nếu đem tài đức mà so sánh cũng chưa thấy ai hơn ai. Con người chỉ hơn nhau cái tâm mà thôi. Thánh nhân ngày xưa đạt Đạo cũng ở chỗ nhứt tâm. Chớ sự thật các bậc Thánh nhân cũng người xương thịt như chư đệ muội bây giờ."

Đức Giáo Tông dạy: Con người chỉ hơn nhau cái tâm mà thôi. Ngài dạy chúng ta rán gìn giữ cái tâm ấy:

Phù sanh đã biết lại đeo đai,

Bỏ lợi cầu danh thế mới gay,

Có một 1 không gìn lo bảy tám 2,

Gốc cằn sao tưới ngọn nhà ai?

- Người không quan tâm chi hết về đạo đức là VÔ TÂM HƯỚNG ĐẠO. Ngày rằm, mùng một nhiều cha mẹ dặn con "ngày nay nhớ ăn chay", nhưng con thì bữa nhớ bữa quên".

- Người bắt đầu nhập môn, ăn chay, tụng kinh niệm Phật là HỮU TÂM HƯỚNG ĐẠO.

- Người tự nguyện, tự giác, tích cực tinh tấn tu hành là THÀNH TÂM HƯỚNG ĐẠO.

- Người quyết tâm trọn đời tu cho trọn vẹn là CHÍ THÀNH TÂM ĐẠO.

- Vào tịnh trường thì phải TÂM TỊNH NGỘ ĐẠO.

- Công phu muốn có kết quả phải NHỨT TÂM TIẾN ĐẠO.

- Khi công phu chúng ta cố tiến đến chỗ TÂM MINH THẦN LINH.

Đó là sơ lược về tâm của người tu.

Chúng ta thử đặt câu hỏi "Mình đang ở vị trí cái tâm nào?" để tự kiểm. Nếu chúng ta xếp hàng trước Ơn Trên, Ơn Trên chỉ chấm cái tâm của chúng ta. Đức Giáo Tông Vô Vi dạy:

"Chư hiền đệ, hiền muội nên hiểu: Người sanh trong cõi đời dầu ở cương vị nào trong xã hội thế gian, cái giá trị duy nhất của con người đó là tâm Đạo. Tâm Đạo sẽ giúp con người biết hướng theo ngọn hải đăng để xuôi thuyền về bến giác. Tâm Đạo là vốn liếng tư hữu của Thượng Đế phát ban. Có giữ gìn tâm Đạo thì Thiên tánh sẽ phát hiện để chứng quả vô sanh ở thế gian, không phải nhọc nhằn tha thiết vọng cầu nơi sơn đầu hải đảo chi cả. Chư hiền đệ, hiền muội giữ gìn được tâm Đạo thì tất cả những hàng ma ác quỷ từ từ xa lánh hoặc hàng phục trước quyền năng vô lượng của Đạo tâm. Chừng đó chư hiền đệ, hiền muội sẽ cảm hóa người đời quay về nẻo Đạo." 3

Chng ta nhắm vào giá trị tâm linh là hướng đời mình vào đường Đạo để tự cứu. Bước sang giai đoạn muốn cứu người thì Đức Giáo Tông dạy chúng ta phải có giá trị tâm linh siêu việt.

Giá trị tâm linh siêu việt

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

"Chư hiền đệ, hiền muội là những hàng môn đệ của Đức Chí Tôn Thượng Đế, chư hiền đệ muội được ban trao sứ mạng, được thọ nhận tân pháp Cao Đài (công phu, công quả, công trình). Thế thì cái chỗ đạo pháp huyền vi chứng đắc của chư hiền đệ muội hiện tại là ở chỗ nào? (. . .)

"Đây, Bần Đạo cũng bảo cho: Mỗi hiền đệ, hiền muội trong tôn giáo Cao Đài nói chung, Cơ Quan nói riêng, chư đệ muội

- nếu chưa đạt đến chỗ thông công trực tiếp cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế hay chứng đắc lục thông hoặc đắc đạo quả tại thế gian,

- thì cũng phải đạt được giá trị tâm linh siêu việt.

Đó là chư đệ muội làm tròn sứ mạng của hàng lãnh đạo tôn giáo. Mỗi chư hiền đệ muội phải thể hiện một tấm gương đạo đức, nhơn sanh nhìn vào cảm phục, yêu mến và vâng lời.

Chư đệ muội đạt được những điều đó là đã sánh với hàng Phật Tiên rồi đó."

Chúng ta tô đậm lời dạy của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo để tu học:

Trách nhiệm của mỗi tín đồ Cao Đài.

Đức Giáo Tông dạy: "Mỗi hiền đệ, hiền muội trong tôn giáo Cao Đài nói chung, Cơ Quan nói riêng…"

Trước đây Đức Chí Tôn dạy "Thầy nhờ con đi trước rước kẻ theo sau", cho nên Đức Giáo Tông dạy việc thực chứng giá trị tâm linh siêu việt để làm sáng danh Thầy, danh Đạo là trách nhiệm chung của tất cả tín đồ Cao Đài và đặc biệt là nhân viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo.

Tân pháp Cao Đài: công quả, công trình, công phu.

Tân pháp Cao Đài là một đỉnh trầm ba chân có mối tương quan hữu cơ không tách rời nhau được.

- Công quả đặt trên cơ sở vong kỷ vị tha. Công quả là nền móng nên cấp nào cũng thực hành được. Trên nền móng công quả tối thiểu chúng ta mới bắt đầu xây nhà là công phu.

- Công phu đặt trên cơ sở luyện kỷ tu công. Công quả là tiền vô hình, nếu ít tiền chúng ta xây nhà trệt, có thêm tiền chúng ta xây nhà lầu, tiền nhiều hơn chúng ta xây nhà cao tầng. Mỗi lần muốn xây nhà cao hơn chúng ta phải gia cố nền móng, tức là phải công quả thêm nửa rồi mới có thể tiến đạo.

- Công trình đặt trên cơ sở cần nhi hành chi, siêng công quả, công phu trọn đời.

Kết quả của công phu là huyền vi chứng đắc.

Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo hỏi: "Thế thì cái chỗ đạo pháp huyền vi chứng đắc của chư hiền đệ muội hiện tại là ở chỗ nào?"

Đức Giáo Tông minh giải luôn cho chúng ta: Có ba điều nếu chúng ta cố gắng đạt được thì Ơn Trên khen ngợi, nhưng vì lý do nào chưa kết quả thì cũng không bị trách phạt, đó là:

1.  đạt đến chỗ thông công trực tiếp cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế,

2. hay chứng đắc lục thông,

3. hoặc đắc đạo quả tại thế gian.

- Trường hợp thứ nhứt "trực tiếp thông công cùng Đức Thượng Đế", đây là khả năng của các Đấng Giáo Tổ. Khi Đức Ki Tô còn tại tiền, mỗi lần gặp vấn đề nan giải Ngài ra đồng vắng để cầu nguyện, hoặc tịnh tâm ngay tại chỗ để thông công với Đức Chúa Cha mà giải quyết bế tắc. Mỗi lần tịnh chúng ta đều đọc câu chú "Nhơn gian thiên thượng hạo tao phùng".

- Trường hợp thứ hai là "chứng đắc lục thông": nhãn thông hay huệ nhãn (huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân….).

- Trường hợp thứ ba "đắc đạo quả tại thế gian".  Huyền vi chứng đắc thật cụ thể. Khi còn sống, không ai dám xưng mình đắc đạo quả, nhưng "Đức trọng quỷ thần khâm, đạo cao Thiên địa hỷ."

Đức Giáo Tông Vô Vi dạy: "Mỗi hiền đệ muội phải thể hiện một tấm gương đạo đức, nhơn sanh nhìn vào cảm phục, yêu mến và vâng lời." 4

Thế nào là một tấm gương đạo đức?

Một bà đến xin nhà sư khuyên con mình đừng chơi hoa cá kiểng nữa, mất hết thời giờ. Thầy xin nửa tháng bà trở lại. Đến ngày hẹn ông khuyên một câu: "Con hãy dành thời gian học tập, chơi hoa cá kiểng vừa mất thời gian, vừa phí tiền của." Người mẹ giận hỏi: "Tại sao chỉ một lời khuyên như thế thầy bắt tôi đợi tới nửa tháng?" Thầy ôn tồn đáp: "Tôi phải dẹp hoa cá kiểng của tôi rồi mới khuyên cháu được chứ!" Đây là một tấm gương thân giáo: dạy mình rồi mới dạy người.

Làm sao để nhân sanh nhìn vào cảm phục, yêu mến, vâng lời?

Chúng ta có cái nhìn dễ mến, giọng nói dễ thương, hành động dễ cảm lúc nào cũng làm theo lời dạy của Đức Cao Triều Tiền Bối: "Không ai có thể bắt kẻ khác làm cho mình. Hơn hết là mình làm cho kẻ khác."

Kết luận: Có giá trị tâm linh để tự cứu mình. Khi mọi người cùng chung lưng đâu cật để xây dựng tập thể, xây dựng tổ chức, trong đó mỗi người là một hạt nhân để quy tụ sự đoàn kết, chính là lúc giá trị tâm linh siêu việt đơm hoa kết quả.


Huệ Ý
Nguồn: nhipcaugiaoly.com

----------------------------------
1. Một: là nhứt tâm
2. Tám: là bát thức. Đức Bát Nhã Thiền Sư dạy: "Mê nhứt tâm biến thành tám thức,/ Thức phân chia thứ bực thân thù…"
3. Vĩnh Nguyên Tự, 27-01 Ất Mão (09-3-1975)
4. Người thù cũng có thể cảm phục, yêu mến, vâng lời khi chúng ta từng bước huân tập được giá trị tâm linh siêu việt