Thánh giáo Cao Đài dạy về Đức, lòng Nhân

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3594 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

[1] “Đạo lý vốn là đèn đêm tối/ Đức nhân là nguồn cội vi nhân/ Là Tiên Phật, là Thánh Thần/ Là giềng trị quốc, an dân, thái bình”. Đức Vô Cực Từ Tôn, thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc, 04-01 Ất Tỵ (05-02-1965).


[2] “Ráng chọn lựa mà hành cho đúng/ Dở cùng hay khéo vụng biện phân/ Cái miệng nó kiện cái thân/ Lựa lời đạo nghĩa đức nhân mới còn”. Đức Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 14-02 Mậu Thân (12-3-1968).


[3] “Tài trí chẳng đức nhân vô dụng”. Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-3 Giáp Dần (07-4-1974).


[4] “Kìa thế giới ngày nay biến loạn/ Bởi người đời xao lãng lòng nhân”. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, thánh thất Nam Thành, 01-01 Ất Tỵ (02-02-1965).


[5] “Giai đoạn đầu của đời là giai đoạn hy sinh của người hành đạo. Hy sinh thiết thực đời sống vô vị để trở thành một đời sống hồn nhiên trong lịch sử. Căn bản chỉ do lòng nhân”. Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 10-5 Ất Tỵ (09-6-1965).


[6] “Giữ lòng nhân thì Trời ủng hộ/ Tập tánh lành Thánh độ Thần che”. Đức Quan Thánh Đế Quân, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý Tam Thôn Hiệp, 08-12 Ất Tỵ (30-12-1965).


[7] “Con tu phải có lòng nhân/ Thương người, thương vật như thân của mình”. Đức Vô Cực Từ Tôn, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Đinh Mùi (23-5-1967).


[8] “Hãy xem lại hiện tình ngày nay. Nếu nhìn đến bổn phận cá nhân của gia đình, của xã hội, của nước non, cũng có thể phải dụng lòng nhân ái để làm căn bản. Bằng nhìn vào bổn phận một tín đồ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, một đứa con thương yêu quý mến của Thượng Đế Chí Tôn, lại càng phải cần nghĩ đến lòng nhân ái trước nhứt. “Lòng nhân ái có thể làm một phương linh dược chế ngự tất cả những gì muốn bộc phát nơi thân tâm của con người. Lòng nhân ái cũng là một bản đồ cho người nhìn theo phương hướng ấy về đến Bạch Ngọc Kinhí. Phải chăng nhân ái tức là thương yêu? Hễ thương yêu thì mọi việc đều khoan dung tha thứ”. Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 09-5 Đinh Mùi (16-6-1967)


[9] “Nếu các con muốn được hòa bình an lạc, thì con hãy nhìn nhận chơn lý, hãy tạo lại lòng nhân để làm phương châm cải thiện cho cá nhân mình. Các con ôi! Chơn lý là đâu? Lòng nhân là gì? Mỗi đứa đều có hết cả”. Đức Vô Cực Từ Tôn, thánh thất Bình Hòa, 15-8 Đinh Mùi (18-9-1967).


[10] “Tri thông phép nhiệm Thần Tiên/ Lòng nhân sẵn để làm thuyền cứu nguy”. Đức Cao Đài Giáo Chủ, Đại Thừa Chơn Giáo, đàn ngày 17-8 Bính Tý (1936).


Huệ Khải trích lục.

Nhịp Cầu Tâm Giao 4, NXB Phương Đông (03.2011), tr.46-47.


* Bạch Ngọc Kinh: Nơi Đức Chí Tôn ngự.