Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 9220 | Cật nhập lần cuối: 2/3/2016 8:53:28 AM | RSS

Chánh Phối Sư nam, nữ là Thường Trực Hội Thánh, có nhiệm vụ điều hành nền Đạo, chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc, Chức việc và toàn đạo; thay mặt Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh trước pháp lý Nhà nước và trong các mối quan hệ của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh với các pháp nhân khác. (Trích điều 16 Hiến chương 2007). 

 Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

ĐẦU SƯ  (Cardinal)

THƯỢNG TÁM THANH

(Nguyễn Thành Tám, sinh 1936)

 

CHƯỞNG QUẢN

 

 Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

ĐẦU SƯ  (Cardinal)

HƯƠNG NHÌN

(Huỳnh Thị Nhìn, sinh 1926)

 

PHÓ CHƯỞNG QUẢN

Đặc trách Nữ Phái

 

 Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

CẢI TRẠNG HTĐ

LÊ MINH KHUYÊN

(sinh 1927)

 

PHÓ CHƯỞNG QUẢN

Đặc trách Pháp Luật

 

 

Quyền THÁI CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư NGỌC LỘC THANH

(Chung Hưởng Lộc, sinh 1928)

 

THÀNH VIÊN

 

 

Quyền THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư THƯỢNG NGUYÊN THANH

(Dương Thành Nguyên, sinh 1925)

 

THÀNH VIÊN

 

 

Quyền NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư NGỌC THƯỞNG THANH

(Võ Văn Thưởng, sinh 1934)

 

THÀNH VIÊN

 

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

 

Có nhiệm vụ phổ thông chơn đạo, giáo hóa và phổ độ nhơn sanh trên đường Đạo và đường Đời. Cửu Trùng Đài là chơn thể của Đạo, thuộc Tinh. Các chức sắc Cửu Trùng Đài gồm:


a/ Nam phái:

- 1 phẩm Giáo Tông là Anh Cả, lãnh đạo tối cao của nền Đại Đạo.

 

- 3 vị Chưởng Pháp : nghiên cứu Luật pháp Đạo trước khi ban hành.

 

- 3 vị Đầu Sư : cầm quyền hành đạo, ban hành Luật pháp Đạo, điều định cơ phổ độ.

 

- 36 vị Phối Sư : có 3 vị Chánh Phối Sư làm đầu, dưới quyền 3 vị Đầu Sư, thi hành các Luật pháp Đạo do 3 vị Đầu Sư ban xuống.

 

- 72 vị Giáo Sư : dạy dỗ tín đồ trong đường Đạo và đường Đời.

 

- 3000 vị Giáo Hữu (chia đều mỗi phái 1000 vị) : lãnh phổ thông chơn đạo.

 

- Lễ Sanh : không hạn định số, là người có hạnh kiểm tốt, được quyền đi khai đàn Thượng Tượng cho mỗi tín đồ.


b/ Nữ phái:

- Chức sắc CTĐ nữ phái chỉ từ phẩm Đầu Sư đổ xuống Lễ Sanh, không hạn định số theo từng phẩm cấp.

 

- Nữ phái tùng theo Nam phái mà hành đạo. Nơi nào có bổ nhiệm Chức sắc nam phái làm Chánh thì bổ nhiệm Chức sắc nữ phái làm Phó.


Chức Sắc nam, nữ được Hội Thánh bổ nhiệm hành đạo theo phương cách tại chổ hoặc luân chuyển hành đạo các nơi. Tất cả Chức Sắc nam, nữ của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đều phải thọ Thiên Phong tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh Việt Nam. (Trích điều 12, 14 và 15 của Hiến chương 2007)

 

Vào niên Đạo thứ 85 (2010), chức sắc Cửu Trùng Đài nam và nữ phái tại Toà Thánh Tây Ninh gồm các vị có tên như dưới đây :

 

 

(NAM PHÁI)

 

ĐẦU SƯ  (Cardinal)

THƯỢNG TÁM THANH

(Nguyễn Thành Tám, sinh 1936)

 

Quyền THÁI CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư NGỌC LỘC THANH

(Chung Hưởng Lộc, sinh 1928)

 

Quyền THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư THƯỢNG NGUYÊN THANH

(Dương Thành Nguyên, sinh 1925)

 

Quyền NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

Phối Sư NGỌC THƯỞNG THANH

(Võ Văn Thưởng, sinh 1934)

 

 

 

 

 

THƯỢNG THỐNG HỘ VIỆN

Phối Sư NGỌC CÓ THANH

(Nguyễn Văn Có, sinh 1930)

 

Q.THƯỢNG THỐNG HỌC VIỆN

Giáo Sư  xxxxxxx

(Nguyễn xxxxxxx

 

Q.THƯỢNG THỐNG HÒA VIỆN

Giáo Sư THƯỢNG CẢNH THANH

(Nguyễn Minh Cảnh, sinh 1927)

 

 

 

 

 

THƯỢNG THỐNG LƯƠNG VIỆN

Phối Sư THÁI VÂN THANH

(Hà Thanh Vân, sinh 1946)

 

Q.THƯỢNG THỐNG Y VIỆN

Giáo Sư THÁI LỘC THANH

(Lưu Tấn Lộc, sinh 1926)

 

THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN

Phối Sư NGỌC ĐỀ THANH

(Phan Văn Đề, sinh 1926)

 

 

 

 

 

Q.THƯỢNG THỐNG CÔNG VIỆN

Giáo Sư THÁI XÊ THANH

(Võ Văn Xê, sinh 1929)

 

Q.THƯỢNG THỐNG NÔNG VIỆN

Giáo Sư NGỌC LỚN THANH

(Đặng Văn Lớn, sinh 1941)

 

Q. THƯỢNG THỐNG LỄ VIỆN

Giáo Sư NGỌC TO THANH

(Phạm Văn To, sinh 1946)

 

 

 

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI

(NỮ PHÁI)

 

ĐẦU SƯ  (Cardinal)

HƯƠNG NHÌN

(Huỳnh Thị Nhìn, sinh 1926)

 

Q.THƯỢNG THỐNG HỘ VIỆN

 Giáo Sư  HƯƠNG XUÂN

(Thái Thị Xuân, sinh 1944)

 

Q.THƯỢNG THỐNG HỌC VIỆN

Giáo Sư  HƯƠNG HƯƠNG

(Vân Kim Hương, sinh 1942)

 

Q.THƯỢNG THỐNG HÒA VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG XUÂN

(Thái Thị Xuân, sinh 1944)

 

 

 

 

 

Q.THƯỢNG THỐNG LƯƠNG VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG HÂN

(Phan Kim Hân, sinh 1930)

 

Q.THƯỢNG THỐNG Y VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG ÁI

(Bùi Thị Ái, sinh 1935)

 

Q.THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG ĐẮT

(Huỳnh Kim Đắt, sinh 1945)

 

 

 

 

 

Q.THƯỢNG THỐNG CÔNG VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG ĐẦM

(Nguyễn Thị Đầm, sinh 1939)

 

Q.THƯỢNG THỐNG NÔNG VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG ĐẠT

(Huỳnh Thị Ngọc Đạt, sinh 1938)

 

Q. THƯỢNG THỐNG LỄ VIỆN

Giáo Sư HƯƠNG LÂN

(Nguyễn Thị Lân, sinh 1928)

 

 Hiệp Thiên Đài

 

Hiệp Thiên Đài có nhiệm vụ bảo thủ giáo pháp chơn truyền của Đạo. Hiệp Thiên Đài là chơn thần của Đạo, thuộc Khí. Chức sắc Hiệp Thiên Đài do cơ bút Thiên phong từ buổi khai đạo gồm 15 vị:


- 1 phẩm Hộ Pháp : Chưởng quản Hiệp Thiên Đài, chủ Chi Pháp.

 

- 1 vị Thượng Phẩm : chủ Chi Đạo.

 

- 1 vị Thượng Sanh : chủ Chi Thế.

 

- 12 vị Thời Quân thuộc ba Chi : Pháp, Đạo, Thế, đặt dưới quyền hành sự của Hộ Pháp, Thượng Phẩm và Thượng Sanh.

 

            - Chi Pháp có 4 vị : Tiếp Pháp, Khai Pháp, Hiến Pháp và Bảo Pháp.

 

            - Chi Đạo có 4 vị :  Tiếp Đạo, Khai Đạo, Hiến Đạo và Bảo Đạo.

 

            - Chi Thế có 4 vị :   Tiếp Thế, Khai Thế, Hiến Thế và Bảo Thế.

 

- Các Chức sắc cấp dưới Thập nhị Thời Quân đổ xuống gồm các phẩm : Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, Chưởng Ấn, Cải Trạng, Giám Đạo, Thừa Sử, Truyền Trạng, Sĩ Tải, Luật Sự. (Luật Sự được đào tạo do khoa mục).

 

- Chức Sắc Hiệp Thiên Đài còn có Thập Nhị Bảo Quân, Hộ Đàn Pháp Quân, Hữu Phan Quân, Tả Phan Quân. (Trích điều 12, và 13 của Hiến chương 2007).


Thường Trực Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài

Ảnh: btgcp.gov.vn


Nguồn: caodai.vn