Án ngôn

 • Kinh Cầu nguyện và suy tưởng do Đức Baha`u`llah mặc khải (2)

  Kinh Cầu nguyện và suy tưởng do Đức Baha'u'llah mặc khải (2)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Con cầu xin Ngài giúp con bám chắc vào tình yêu của Ngài và tưởng nhớ tới Ngài. Đây quả là điều hợp với khả năng của con, và Ngài là Đấng biết rõ mọi sự nơi con. Quả thực, Ngài là Đấng biết hết mọi sự, và truyền đạt tất cả. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng khước từ con vẻ huy hoàng của thánh nhan Ngài, mà hào quang đã rọi sáng cả thế giới...

  ...xem chi tiết

 • Kinh Cầu nguyện và suy tưởng do Đức BAHA’U’LLAH mặc khải (1)

  Kinh Cầu nguyện và suy tưởng do Đức BAHA’U’LLAH mặc khải (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đáng chúc tụng thay Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế cuả con! Bởi các dấu hiệu của Ngài vốn bao trùm toàn thể tạo vật, bởi ánh sáng thánh nhan của Ngài hằng soi sáng tất cả những ai ở trên trời và dưới đất, bởi lượng khoan dung của Ngài vượt trên toàn thể tạo vật, và bởi hồng ân Ngài đã thấm nhuần cả vũ trụ, con cầu xin Ngài phá bỏ những bức màn đã ngăn cách con với Ngài,...

  ...xem chi tiết

 • Ẩn Ngôn của Đức Baha’u`llah

  Ẩn Ngôn của Đức Baha’u'llah

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Ẩn Ngôn của Đức Baha’u'llah (1817-1892), giáo tổ của tôn giáo Baha'i

  ...xem chi tiết