Thánh ngôn

 • Tâm vô ngại - Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  Tâm vô ngại - Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Đạo lý nhiệm mầu, pháp môn vô tận. Đời là một trường học để vạn hữu tiến hóa trong định luật sinh tồn của Hóa Công. Người tu hành trước tiên phải nhận chân như thế để tự giác và ngộ nhập huyền môn giải thoát khỏi trần la tứ khổ. Trên đường tu thân học đạo, hành giả phải chuyên nhứt tâm để tìm chánh pháp. Chánh pháp không ở ngoài thiên không vũ trụ mà ở ngay trong con người của hành giả.

  ...xem chi tiết

 • Thánh giáo kính mừng Phật Đản

  Thánh giáo kính mừng Phật Đản

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Kính mừng Phật Đản 2556, Văn Uyển trân trọng trích lục lời dạy của Đức Quan Âm Như Lai và Đức Phật Tổ cung hiến quý đạo hữu, đạo tâm. Hai thánh giáo sau đây do bộ phận thông công Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam (quận 1, Sài Gòn) phối hợp với Tam Giáo Điện Minh Tân (quận 4, Sài Gòn) tiếp nhận trong dịp kỷ niệm Phật Đản 1965

  ...xem chi tiết

 • Làm những việc tầm thường để trở nên phi thường

  Làm những việc tầm thường để trở nên phi thường

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Các con ôi! Một kiếp người chỉ lối năm bảy mươi năm. Khoảng thời gian nầy, những con người đó cố gắng giải trừ nghiệp cũ. Đó là hạng giác ngộ, không gây nghiệp mới, nhưng vô tình hay hữu ý, nghiệp cũ đã chưa mòn, nghiệp mới lại gây thêm! (DIÊU TRÌ KIM MẪU)

  ...xem chi tiết

 • Tu đi, hãy sớm tu đi!

  Tu đi, hãy sớm tu đi!

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tu đi cho cạn nỗi căm hờn Tu để giảm lần sự bất nhơn Tu để đệ huynh như ruột thịt Tu đi, siết chặt mối tình thương!

  ...xem chi tiết

 • Thánh huấn giao thừa của Đức Chí Tôn

  Thánh huấn giao thừa của Đức Chí Tôn

  2/3/2016 8:53:28 AM
  HUYỀN nhiệm Thầy ban khắp cõi trần, KHUNG trời Đại Đạo thưởng ân xuân, CAO Đài mở rộng đường sinh lộ,

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (3) - Tổng Luận

  Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (3) - Tổng Luận

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (kỳ cuối) gồm phần IV. Tổng luận và Phụ lục giới thiệu Thượng Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương. Loạt bài này do tác giả Huệ Khải viết trong Một Góc Nhìn Văn Hóa Cao Đài, NXB Tôn Giáo, HN 2011.

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (2) - Nội dung

  Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (2) - Nội dung

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tìm hiểu về nội dung của Thánh Ngôn Hiệp Tuyển và Cao Đài Ngữ Lục

  ...xem chi tiết

 • Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (1) - Hình thức

  Tìm hiểu Thánh Ngôn Hiệp Tuyển (1) - Hình thức

  2/3/2016 8:53:28 AM
  Tháng 01-1928, Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh kết tập một số thánh giáo từ thời khai Đạo (1925-1927) và in thành quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, bổn thứ nhứt (TNHT 1), dày 102 trang (14,8 x 22,2cm), ấn loát tại nhà in Tam Thanh (số 108-110 place Maréchal Foch, Đa Kao, Sài Gòn) do tiền bối Lê Thiện Phước

  ...xem chi tiết

 • THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích (1)

  THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích (1)

  2/3/2016 8:53:28 AM
  THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN I & II Hợp Nhứt & Chú Thích. Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn chú thích. Ấn bản năm Canh Thìn (2000) Ðạo lịch 75. Trích Caodai Ebook ấn bản 2004 - thánh thất NSW 114-118 King Georges Road Wiley Park - NSW 2195 (Australia)

  ...xem chi tiết